Polityka prywatności

§1 Zasady ogólne
 1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.polskaorganizacjaratownicza.org, (dalej jako: Strona, Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

  • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony jest Fundacja Medic z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Muchoborska 14, NIP: 8992489390, REGON: 932852517).

 3. Polityka prywatności określa m.in.:

  • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników strony
  • www.polskaorganizacjaratownicza.org
  • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
  • sposoby wykorzystania tych danych,
  • politykę wykorzystania plików cookies na Stronach.
§2 Sposoby zbierania danych o użytkowniku
 1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego oraz zaznaczenie w odpowiednim miejscu w procesie zakupu odpowiedniego okienka. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Stronie kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym a taką zgodę można w każdej chwili wycofać.

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

   • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, ii) jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, iii) jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń iv) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

  6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@polskaorganizacjaratownicza.org lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
  7. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
§3 Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Strony oraz sposób ich wykorzystania
 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. I.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, wskazane w pkt IV pkt 3 dane tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
 4. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

  • realizacji zamówień,
  • działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając
  • analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku, pod warunkiem wyraźnego wyrażenia na to zgody i posiadania aktualnej zgody.
  • wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
  • tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawcy Fundacji Medic z zastrzeżeniem, iż przystąpi od do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych,
  • ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Strony,
  • w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
 5. Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dotyczy to wyłącznie usług takich jak dostawca hostingu, podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej, systemów do prowadzenia marketingu bezpośredniego, organów publicznych – w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany udostępnić dane. Ponadto dane pozyskiwane z formularzy, przy rejestracji oraz przy zamówieniach mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Właściwy poziom ochrony danych Użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapewnia uczestniczenie tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności Użytkownika oraz umowa Administratora z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 6. Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. sprzedaż przez internet, realizacja zamówienia), brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych przez Administratora.
§4 Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Fundację Medic z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych w celu zachowania ich bezpieczeństwa. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy Fundacji Medic), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników Strony (potencjalnych użytkowników) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

§5 Okres przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a więc do momentu w którym:- przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umową zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

§6 Zmiana polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

§7 Polityka plików cookies
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Fundacja Medic z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Długa 16 B/93, NIP: 8992489390, REGON: 932852517).
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.